Superiori

Hangetsu
Gankaku
Sochin
Chinte
Nijushiho
Unsu

Kanku Sho
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai

Bassai Sho
Jiin
Wankan

Meikyo