Shoto Nijū Kun

I venti principi del Karate di Gichin Funakoshi

空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
Kara teDo wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuruna.
Inizia con cortesia e finisci con rispetto

​空手に先手なし
Kara teDo ni sente nashi. 
Non essere offensivo o dannoso  

空手は義の補け
Kara teDo wa gi no tasuke. 
Rettitudine, riconoscenza, gratitudine

先づ自己を知れ而して他を知れ
Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire. 
Conosci te stesso

​技術より心術
Gijutsu yori shinjutsu.  
Lo spirito viene prima dell’azione

心は放たん事を要す
Kokoro wa hanatan koto wo yosu.
Cuore, lealtà e sincerità

禍は懈怠に生ず
Wazawai wa getai ni shozu. 
Le avversitàci colpiscono quando c’è rinuncia

道場のみの空手と思ふな
Dojo nomino Kara omou na. 
Pratica e medita non solo nel Dojo

空手の修業は一生である
Kara no shuryo wa issho de aru.
Il karate è per tutta la vita

凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
Ara-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari.
Lo spirito del karate deve ispirare tutte le azioni 

空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru
Il Karate va tenuto vivo col fuoco dell’anima

勝つ考は持つな負けぬ考は必要
Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo.
Il Karate non è vincere, ma è l’idea di non perdere

敵に因って轉化せよ
Tekki ni yotte tenka seyo. 
Sii abile di saper distinguere i punti vulnerabili da quelli invulnerabili

戦は虚実の操縦如何に在り
Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari. 
Contrazione e rilassamento devono trovare posto al momento giusto

人の手足を剣と思へ 
Hito no te ashi wo ken to omoe. 
Mani e piedi come spade

男子門を出づれば百万の敵あり
Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari.
Tutto il mondo può esserti avversario

構は初心者に後は自然体
Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai. 
Rimani vigile, presente, infine quando esperto, stai naturale

形は正しく実戦は別物
Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono.
Il kata è perfezione dello stile, la sua applicazione è altra cosa

力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu.
Come l’arco, contrazione, espansione, velocità ed insieme armonia, rilassamento, concentrazione, lentezza.  

常に思念工夫せよ
Tsune ni shinen ku fu seyo. 
Lo spirito  tende al livello più alto